Home / News / Mato Seihei no Slave Cast Welcomes Yume Miyamoto, Mari Hino and Hina Tachibana