Home / My Hero Academia Season 6: Katsuki Bakugo Voted as the Most Valuable Hero in Episode 15