Home / Seasonals / Seasonal Reviews / Oshi no Ko Episode 4 – Kana Runs the Show