Home / Danjo no Yujou wa Seiritsu suru? (Iya, Shinai!!) Light Novel Gets Anime Adaptation