Home / Hayao Miyazaki Cried When He Heard Kenshi Yonezu’s The Boy and the Heron Theme Song