Home / News / Yuki Kaji Joins Urusei Yatsura Reboot Cast as Tobimaro