Home / Japanese Actress Nanoka Hara to Voice the Main Heroine in Makoto Shinkai’s Suzume no Tojimari