Home / Saikyo Onmyoji no Isekai Anime Gets Trailer, Visual