Home / Frieren: Beyond Journey’s End Anime Casts Takehito Koyasu as Kraft