Home / Attack on Titan’s Yoshimasa Hosoya, Daisuke Ono Join SAKUGAN Cast