Home / The Way of the Househusband 2 – Kenjiro Tsuda Shines as Tatsu